home-purple

વીણેલા મોતી…

જીવનની અડધી ભૂલો તો એટલા માટે થાય છે કે, જયાં આપણે વિચારથી કામ કરવું જોઇએ ત્યાં
આપણે લાગણીશીલ થઇ જઇએ છીએ અને જયાં લાગણીની આવશ્યકતા હોય છે ત્યાં આપણે વિચાર કરીએ
છીએ.

This entry was posted in વીણેલા મોતી. Bookmark the permalink.

bottom musical line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *