Home Blue

Category Archives: Stotra – નિત્ય નિયમ પાઠ

bottom musical line

Pratah Smaran…(shardul vikridit chhand)..

Posted on by Chetu | 9 Comments

...Shri govardhan nath paad yugalam, haiym gavinpriyam... nityam shri mathuradhipam sukhakaram, shri vithhalesham muda...  ....shrimad dwarvatish-gokulpati, shrigokulendu vibhum manmanth mohanm natvaram, shri balkrushnm bhaje.!1! ....shrimad vallbh vithhalou giridharam,govindrayabhidham shrimadwalak krushn-gokulpati, natham raghuanam. ....tatha evam shri yadunayakam, kil ghanshyamam cha tandrashjan kalindim swagurum girim swiyam prabhushch ...Continue Reading

Mangalacharanm…

Posted on by Chetu | 2 Comments

..Chinta santan hantaro, yatpadambujrenavah., swiyanam tannijacharyan pranmami muhurmuhu..!1! yadnugrahato jantuhu, sarvdukhatigo bhavet.. tamahm sarvda vande, shrimad vallabhnandanm...!2! agyantimirandhasya, gyananjalshalakya... chakshurunmilitam yen, tasmai shri guruve namah..!3! namami hradaye sheshe,lilakshirabdhi shayinam... .lakshmi sahastra lilabhihi, sevymanam kalanidhim...!4! chaturbhishcha, chaturbhishcha, chaturbhishcha tribhistatha., shadbhirvirajte yosou, panchdha ...Continue Reading