વીણેલા મોતી…

*
પ્રેમ એટલે આચરણમાં મુકેલી શ્રદ્ધા અને સેવા એટલે આચરણમાં મુકેલો પ્રેમ.

– મધર ટેરેસા

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

bottom musical line

One Response to વીણેલા મોતી…

  1. jayeshupadhyaya says:

    પ્રેમ અને સમર્પણની વાતો માં આ સાવ સહજ સત્ય નજર બહાર રહી ગયું

Type a word in English and press SPACE to transliterate. Press CTRL+G to switch between English and Gujarati.

Thanks for supporting & encouraging me with your precious comments.

bottom musical line

Facebook Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *